Tájékoztató a szóbeli felvételi vizsgáról (2019.)

A szóbeli felvételi vizsga menete

A vizsgázókat 15 perces időközönként szólítjuk be a terembe. A tanuló személyazonossága igazolása után húz egy magyar és egy matematika feladatsort. Felkészülési ideje alatt kidolgozza azokat, majd a két-háromtagú bizottság előtt beszámol a megoldásairól. A tantárgyak sorrendjét maga dönti el.

A szóbeli vizsga maximum 20 percig tart – a felvételiztető tanárok végighallgatják a felelőt, nem szakítják meg, csak ha nagyon eltér a tárgytól vagy súlyosan téved.

Értékelés A vizsgáztatók a feleletet előre elkészített szempontsor alapján értékelik, tantárgyanként max. 25 pontra.

Általános iskolai füzetek és ellenőrzőkönyv bemutatására nincs szükség.

Kérjük, hogy amennyiben a jelentkezési laphoz nem csatolták, saját maguknak megcímzett és felbélyegzett borítékot hozzanak  magukkal.

A vizsgára hozni kell:
 • fényképes személyazonosító igazolvány,
 • toll,
 • megcímzett és felbélyegzett boríték.
A szóbeli felvételi vizsga témakörei és feladattípusai magyar nyelv és irodalomból

I. feladatrész (az itt megjelölt feladatokat a vizsgázó felkészülési ideje alatt dolgozza ki)

 • idézetfelismerés általános iskolai törzsanyagból (szerző és cím megnevezése)
 • leíró nyelvtan: morfológia (szóelemek felismerése, megnevezése); szófajok; egyszerű mondatok elemzése; mondatfajták
 • antonimák – szinonimák

II. feladatrész

Hallott szöveg értése (rövid kérdések megválaszolása egy korosztálynak megfelelő irodalmi mű tartalmi összefoglalójának meghallgatása után, felkészülés nélkül)

III. feladatrész

Fogalomkártyák (egy húzott fogalomról önállóan, összefüggően kell beszélnie a vizsgázónak max. egy percben, felkészülés nélkül)

A szóbeli felvételi vizsga témakörei és feladattípusai matematika tantárgyból
 • Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása
 • Műveletek törtekkel és hatványokkal
 • Szöveges feladatok
 • Arányosságok, százalékszámítás
 • Oszthatósági feladatok, szabályok
 • Halmazok, halmazok ábrázolása, halmazműveletek
 • Adatok leolvasása diagrammokról, átlagszámítás
 • Geometriai transzformációk
 • Geometriai alakzatok tulajdonságai (szögpárok, síkidomok, testek)
 • Pitagorasz tétellel kapcsolatos feladatok
 • Sorba rendezési és kiválasztási feladatok
 • A függvény tulajdonságai és a lineáris függvény

A vizsga formája:

Van felkészülési idő, amely alatt kell megoldani a feladatokat:

 • egy egyenlet megoldása,
 • igaz-hamis állítás indoklása
 • egy elméleti kérdés 2 perces kifejtése
 • két egyéb számolásos feladat

A felelet során a feladatokhoz kapcsolódó kérdésekre kell válaszolni.

Mindenkinek jó vizsgázást kívánunk!
Menü